Monitoring napada na vjerske objekte

Monitoring napada na vjerske objekte i druga mjesta od značaja za crkve i vjerske zajednice u BiH», ili ukratko projekt «Zaštita svetih mjesta» je počeo 01. 11. 2010. kao pilot projekt Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini (MRV BiH) koji je implementiran u saradnji sa Nansen Dialog Centrom i Oslo Centrom za mir i ljudska prava. Ovaj projekt je razvijen u okviru šireg projekta “Univerzalnog kodeksa o svetim mjestima”, koji ima za cilj usvajanje jednog dokumenta u formi deklaracije ili rezolucije Ujedinjenih naroda (UN), koji bi pružio zaštitu svetim mjestima svih religija širom planete. Osnovni cilj projekta «Zaštita svetih mjesta» je poboljšati zaštitu vjerskih objekata i drugih objekata od značaja za crkve i vjerske zajednice (svetih mjesta) svih konfesija u Bosni i Hercegovini. Prateći ciljevi projekta su uspostava evidencije napada na vjerske objekte, analiza prikupljenih podataka u smislu: načina napada, motiva napada, identifikacije počinilaca kao i područja u kojima se vrše napadi i sl. Nakon izvršene analize rezultata praćenja napada na vjerske objekte u svakom izvještajnom periodu, Međureligijsko vijeće u BiH definiše prijedloge za nadležne organe na koji način mogu poboljšati zaštitu vjerskih objekata u određenim područjima.

U slijedeća 4 izvještajna perioda (1. 11. 2011. – 31. 10. 2015.) projekt je finansirala Ambasada SAD-a na čemu smo posebno zahvalni. Na žalost u protekle četiri godine nismo imali donatora koji bi finansirao aktivnosti na ovom važnom poduhvatu poboljšanja zaštite vjerskih objekata u našoj zemlji. Unatoč tome, Skupština MRV-a je odlučila da će Kancelarija MRV-a nastaviti sa aktivnostima na praćenju napada na vjerske objekte. U skladu sa novonastalom situacijom, većina osuda je objavljena iz Kancelarije MRV-a ili putem Odbora za međureligijsku saradnju Međureligijskog vijeća u BiH.