OMS Livno nastavlja sa aktivnostima

U  subotu 14.03.2015. godine u prostorijama Pastoralnog centra župe Livno održano je predavanje na temu  Sloboda vjere i nasilje kroz prizmu islama. Predavanje je održao Edin ef. Jašarević, predavač islamske vjeronauke u srednjim školama općine Livno, na poziv fra Josipa Jukića. Na predavanju je bilo prisutno oko stotinjak mladih iz FRAMA-e  i oko dvadeset mladih koji su aktivni pri Medžlisu Islamske zajednice Livno.

Predavanje je održano u okviru aktivnosti koje ima Odbor za međureligijsku saradnju općine Livno i ovo je prvi susret ove prirode u kojem se mladi upoznaju sa aktualnim temama, prevazilazeći predrasude o drugom i drugačijem u cilju što boljeg  upoznavanja i razumijevanja.

Na predavanju je bio i mladi imam Edin ef. Alić, imam u džematu Begluk , kao i paroh Željko Đurica,  koji je kao član OMS –u svojim prisustvom uveličao i podržao ovaj oblik aktivnosti.

Tokom predavanja  Edin ef. Jašarević je ukazao na slobodu vjere kao temeljno ljudsko pravo koje islam štiti svakoj osobi  u punom njegovom značenju, bez obzira da li osoba bila musliman ili nemusliman.  Naveo  je princip islamskog učenja u kojem Bog , kroz Kur'an,  zabranjuje muslimanu koristiti se prisilom u pozivanju u islam, ističući da je to stvar Božije volje i da je Bog htio sve bi ljude na zemlji sljedbenicima jedne vjere učinio.

Također je naglasio da je Uzvišeni Bog, kao primarnu metodu poslanstva i poziva u islam, Muhammedu a.s. odredio metodu mudrosti i lijepog ophođenja sa ljudima, sa naglaskom da i sam Muhammed a.s. nije u stanju nikoga uputiti bez Božije volje.

Imajući u vidu navedeno, musliman u odnosu sa drugim čovjekom-nemuslimanom  može imati samo ovaj  navedeni  oblik ponašanja koji je islamom prihvaćen i preporučen, i  koji se manifestuje u  poštivanju svih vrijednosti jednog nemuslimana  u punom kapacitetu u kojem on sam sebe predstavlja.

Ovakav odnos islamskog učenja prema nemuslimanima je oličen i sproveden u praksi Muhammeda a.s.  kroz Medinski ustav- povelju.

To je bio prvi slučaj u historiji da se na ovakav način regulišu odnosi između različitih vjerskih zajednica, uspostavljajući zajedničke vrijednosti oko kojih su dužni svi da se brinu i štite.

Zatim pisani dokument od strane Muhammeda a.s. o zaštiti manastira Svete Katarine i monaha kojim je zaštitio njihov život i imovinu.  Ovakva praksa zaštite temeljnih ljudskih prava nastavljena je od strane njegovih sljedbenika kao što je Omer r.a. prilikom osvajanja Jerusalema i sultan Mehmed Fatih prilikom osvajanja Konstantinopola i Bosne.

Edin ef. Jašarević je naveo  principe ili ciljeve šerijata kojim se štiti pet osnovnih ljudskih prava bez obzira da li osoba bila musliman ili nemusliman a građanin je islamske države, a to su:  pravo na život, sloboda vjere, pravo na potomstvo, pravo na imovinu i sloboda razuma – čast.

Imajući u vidu da islam svim ljudima garantuje osnovna ljudska prava koja se smatraju univerzalnim vrijednostima i koja su zaštićena međunarodnim konvencijama,  nemoguće je ga  dovesti u kontekst nasilja koji je danas najviše oličen uz pomoć medija kroz pojavu zvanu terorizam i „islamska država“.

Islam je daleko od takvog  sistema i takvog oblika ponašanja njegovih sljedbenika, te da ovo što se danas dešava je samo velika podvala islamu i muslimanima koji žive islam u duhu srednjeg puta.

U duhu islamskog učenja u kojem Bog kaže da je ljude stvorio na različite narode i plemena da bi se upoznali, islam polazi od stava da muslimani, jevreji, kršćani i ostali – su oni koji čine jednu zajednicu i koji svoje različitosti trebaju  pretvariti u prednost,  a ne da bude kamen spoticanja i problema.

Na kraju predavanja mladima su podijeljene knjižice koje nose naziv „Muhammed a.s.“, koje na stotinjak strana kroz sliku i riječi govore o Muhammed a.s., njegovom moralu i kulturnom dostignuću muslimana kroz historiju.

Od mladih je tražio da čitaju i da se ne boje knjige,  te da svoje mišljenje formiraju samo na temelju provjerenih informacija jer  će samo tako doći do istine i neće biti predmet manipulisanja.

 

Jašarević Edin